Skip to main content

Den befintliga vägen genom Norrtälje har inte tillräcklig kapacitet för dagens behov, därför byggs en ny sträckning av väg 76 förbi Norrtälje, Västra vägen. Förbifarten kommer att gå väster om stadskärnan, från trafikplatsen där motorvägen slutar och ansluta till väg 76 norr om Norrtälje. Arbetet startade år 2010 och beräknas pågå till hösten 2014 med med trafikpåsläpp 6 juni samma år.

Karta https://goo.gl/maps/iQsMb

Arbeten utförda av Sting
2013 – Uppdragsledare vid framtagande av riskanalys för vägtunnel och farligt gods (i samarbete med Cowi)